Així són els nous contractes de la reforma laboral que van entrar ahir en vigor

El model per a realitzar la Declaració de la Renda d’aquest 20-21 ja està disponible des del 6 d’abril. Fins al 30 juny hi haurà moltes persones obligades a realitzar-la. Per a això, el treballador ha de preparar la presentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En aquest apartat, el declarant ha de conèixer les anomenades despeses deduïbles, és a dir, aquelles despeses que s’han produït durant l’any fiscal i que es poden introduir en la declaració amb la finalitat de restar de l’ingrés brut per a acabar així pagant una mica menys a Hisenda.

HABITATGE: ADQUISICIÓ O HIPOTECA

Tots els declarants es poden desgravar la seva inversió en la seva llar, sempre que sigui la seva residència habitual.

En el cas de les hipoteques, els contribuents poden desgravar-se fins a un 15% del que hagin pagat per la seva hipoteca durant l’exercici de 2020 sobre una base màxima de 9.040 euros i sempre que la hipoteca fos signada abans de gener de 2013.

També es pot desgravar pel lloguer,  sempre que contracte se signés abans de gener de 2015 amb una deducció del 10,05%  de les quantitats amb una base imposable inferior a 24.197,20 euros anuals.

PLANS DE PENSIONS

El treballador pot desgravar-se un màxim de 2.000 euros anuals, un dels majors canvis d’enguany. A més el límit màxim d’aportació per a la deducció en la renda en plans de pensions d’empreses creix fins als 10.000 euros.

DONACIONS A ONG

Les aportacions a ONG o organitzacions que protegeixin i difonguin el patrimoni es poden presentar per a desgravar un 80% dels primers 150 euros i un 35% sobre el que excedeixi d’aquesta quantitat.

AFILIACIÓ A PARTITS POLÍTICS

Així mateix, si s’han realitzat pagaments de quotes a partits polítics, es poden incloure fins a un màxim de 600 euros anuals. També es poden incloure les quotes de sindicats o col·legis professionals.

MATERNITAT

Si es tracta de dones amb fills menors de tres anys que estiguin donades d’alta en la Seguretat Social (o mutualitat). El seu límit màxim és de 1.200€ per descendent, podent-se sol·licitar un abonament anticipat d’aquesta.

FILLS

S’aplica als descendents en ordre d’edat i en funció dels següents requisits: ser menor de 25 anys (tret que s’acrediti una minusvalidesa del 33% o superior), conviure amb el contribuent, no haver obtingut rendes que superin els 8.000 euros anuals i no presentar la declaració de la renda de manera individual i amb rendes per sobre dels 1.800 euros.

Si es compleixen tots ells, les quantitats de deduir seran de 2.400 euros anuals pel primer descendent, 2.700 euros anuals pel segon descendent, 4.000 euros anuals pel tercer descendent i 4.500 euros anuals pel quart i següents descendents.

Es pot obtenir una deducció per família nombrosa sempre que es compleixin determinats requisits per a ser beneficiari. El màxim és de 1.200 euros per cada ascendents (o orfe de pare i mare que hagi estat adoptat), pujant aquesta quantitat a 2.400 si es tracta d’una família nombrosa de categoria especial (5 o més fills).

INVERSIÓ D’EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ

L’adquisició  d’accions en empreses noves pot desgravar-se en un 20% de la quota líquida estatal, no podent superar la base de la deducció els 60.000 € anuals, sempre que estiguin subscrites a partir del 29 de setembre de 2013 i que es compleixin una sèrie de característiques.

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

A més, cada autonomia té llibertat per a fixar altres deduccions fiscals. Aquests es divideixen en funció de les circumstàncies personals i familiars, l’habitatge habitual, la realització de donatius o donacions o altres despeses com els realitzats en educació (o en llibres de text) o en el foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

(@JaimeMontes 7 d’abril de 2022)

Com podem ajudar-te?

Necessites un pressupost? En cas de dubte estarem encantats de parlar amb tu.