CONDICIONS D’ÚS

GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ amb domicili social en l’Avinguda Ca Picanyol núm. 43-45 1r 3a, 08173 de Barcelona, .Espanya. Amb telèfon +34 93 328 23 88/648936990 i email admongaag@gmail.com; exerceix l’activitat com a persona jurídica amb el nom de ASSESSORAMENT I GESTIÓ CA PICANYOL S.L.P. que el seu C.I.F és B-66676255 i que es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 45349, foli 97,  fulla 484968, inscripció 1.

  1. General

1.1. GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ és el titular de la web www.gaag.es, i informa que l’ús d’aquesta Web, així com el de tots els Continguts en ell oferts està subjecte a les presents Condicions generals d’ús.

1.2. La utilització de la Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’Usuari, implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals estaran disponibles en la Web i s’entendran vigents des de la seva publicació en aquesta.

1.3. Determinats Serveis o Continguts oferts en la Web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a la disposició de l’Usuari, les quals podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals respecte a l’ús del servei concret al qual es refereixin.

  1. Contingut 2.1. La Web ofereix articles, informes, informació i altres continguts realitzats per GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ amb finalitats exclusivament informatius. S’informa l’usuari que tals Continguts poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, podent GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

2.2. Els Continguts de la Web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ i l’Usuari de la Web. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la Web, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

2.3. Els enllaços d’hipertext que conté la Web a altres web són inclosos per considerar-los interessants per a l’Usuari. GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ no té control sobre aquestes web, per la qual cosa no respon dels seus serveis, continguts ni de l’estat d’aquestes.

2.4. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de: – Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació, en el seu cas.

– Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

– Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web, així com de les bases de dades que GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ posi a la disposició dels Usuaris.

III. Limitació de responsabilitat 3.1. Qui utilitza aquesta Web ho fa pel seu propi compte i risc. GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ no garanteix que la Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la Web i els seus Continguts són proveïts “tal com estan” sense garanties de cap mena, expresses o implícites, quedant clar que ni GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o Serveis o per qualsevol mal derivat de la utilització d’aquesta Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita.

  1. Propietat Industrial i Intel·lectual 4.1. La totalitat dels Continguts d’aquesta Web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos en aquest, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ o, en el seu cas, dels seus llicenciadors, que l’Usuari ha de respectar.

4.2. S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la Web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la Web o qualsevol ús que tingui fins públics o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit de GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ

  1. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal 5.1. A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable, GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ informa els seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter Personal a aquest despit sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en la Web, en l’enllaç “Protecció de Dades”.
  2. Legislació aplicable 6.1. Les presents Condicions Generals d’utilització de la Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i GESTORIA ÁNGEL GONZÁLEZ, es regiran per la legislació espanyola.